Polityka prywatności

danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Instytut Rozwoju Złote Jabłko

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, jakie przetwarzamy my – to jest Fundacja Instytut Złote Jabłko z siedzibą w Ślęzie przy ul. Krótkiej 6 (kod pocztowy 55-040 Ślęza) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem KRS 573478, NIP 8992773033, Regon 362448177 (dalej: „Fundacja” lub „my”, „nas”) w celu prowadzenia jej działalności.

Pomaganie innym w rozwoju, a zwłaszcza liderom to nasza główna działalność. Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla Fundacji, nie tylko dlatego, że tak nakazują przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami, jako założyciele, pracownicy Fundacji chcemy, aby nasze dane były chronione w stopniu równie dobrym, jak wszystkich osób, które zaufały nam i zdecydowały się na współpracę z nami. Nie sprzedajemy danych osobowych i nie przekazujemy ich nieuprawnionym podmiotom. Przywiązujemy dużą wagę do budowania świadomości na temat zagrożeń, jakie może nieść ze sobą nieprawidłowe przetwarzanie danych, a tym samym ich niewłaściwa ochrona.

Poniżej zamieszczamy informacje, o jakich mowa w art. 13 oraz 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Za każdym razem, gdy pojawi się skrót – RODO – należy przez niego rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o Administratorze danych osobowych

Fundacja Instytut Złote Jabłko
55-040, Ślęza, ul. Krótka 6,
adres e-mail: biuro@zlotejablko.pl
NIP 8992773033, Regon 362448177
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 573478.

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub nawiązać z nami kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktuj się z:

  1. listownie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby
  2. drogą e-mail na adres biuro@zlotejablko.pl

Twoje prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz:

  • prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki z art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

W celu realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Fundacją w sposób określony powyżej.

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przepisami prawa.

Czyje dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo

Przetwarzamy dane następujących kategorii osób: osób, które wspierają naszą Fundację, w tym dostarczają nam narzędzi i usług, które są niezbędne do realizacji jej celów statutowych, biorą udział w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach, sesjach coachingowych, nabywają nasze towary – książki, materiały szkoleniowe, subskrybują newsletter, które kontaktują się z nami w sprawach związanych z Fundacją różnymi kanałami (komunikatory, e-mail), dane pracowników podmiotów, z którymi współpracujemy.

Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktujesz się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaniesz poproszony o podanie  następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości (dane obligatoryjne), temat wiadomości (nieobligatoryjna). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz. Niepodanie danych oznaczonych jako nieobligatoryjne nie rodzi żadnych konsekwencji, oznacza to, że jeżeli nie wypełnisz tego pola w formularzu i nie określisz tematu, sprawa, w przedmiecie której do nasz piszesz, nie wpłynie to na możliwość wysłania, a tym samym nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz oczywiście, jeżeli pozostałe dane obowiązkowe zostaną przez Ciebie podane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy prowadzenie komunikacji w zakresie obsługi zapytań kierowanych do Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

Podane prze Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu rozpatrzenia sprawy, w przedmiocie której do nasz się zwracasz. Po tym terminie dane osobowe zgromadzone w związku z prowadzoną z Tobą korespondencją i w zakresie związanym z rozpatrzeniem sprawy, której ta korespondencja dotyczy będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń w sprawach, w przedmiocie których kierowana była do nas korespondencja. Dane te będą przechowywane nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Prowadzenie analityki wejść na stronę Serwisu – pliki cookie

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookie. Dane osobowe zapisane w plikach cookie, na instalację których osoba wyrazi zgodę zgodnie z przepisami ustawy z 16 lipca 2002 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2019, poza. 2460 z późn. zm.) będą przechowywane wyłącznie przez czas „życia” plików, max. przez 29 dni. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań związanych z analityką korzystania z Serwisu na potrzeby podejmowanych przez Fundację działań w związku z realizacją statutowych zadań, w tym zapewnienie prawidłowego wyświetlania treści w Serwisie, wyświetlanie zgodnie z preferencjami, analiza statystki wejść i korzystania ze strony przez osoby ją przeglądające oraz wyświetlania . Pliki cookie gromadzone są automatycznie, ale możesz dostosować swoje preferencje co do ich instalowania stosownie do swoich potrzeb zmieniając ustawienia przeglądarki, której wykorzystujesz do jej przeglądania. Osobie przysługuje prawo sprzeciwu do przetwarzania jej danych osobowych. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Przekazywanie danych poza UE/EOG

Niektóre z podmiotów, które są odbiorcami danych mają siedzibę poza terenem UE/EOG, np. w USA. Wszystkie te podmioty w zawartych z nami umowach gwarantują, że przetwarzane przez nich dane osobowe będą chronione przynajmniej na tym samym poziomie, jak wymagają tego przepisy Unii Europejskiej, a wynika to z przyjętego zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Każda osoba, której dane są przetwarzane może żądać od nas przekazania ich kopii. W celu ich otrzymania skontaktuj się z nami w sposób określony powyżej w Polityce prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie prowadzimy żadnego procesu polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu. 

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana, w tym zmieniana, uzupełniania stosownie do potrzeb. 

O wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie stosownych informacji w naszym Serwisie. 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.09.2022 r.